CRYSTAL BLACK PEARL


TAFFETA WHITE


MODERN STEEL METALLIC


LUNAR SILVER METALLIC


CARNIVAL YELLOW


RALLYE RED


PHOENIX ORANGE TWO TONE (RS)


COFFEE CHERRY RED (RS)
BRIO S M/T  Rp. 151.700.000
     
BRIO E M/T  Rp. 160.700.000
     
BRIO E CVT  Rp. 176.200.000
     
BRIO RS M/T  Rp. 180.300.000
     
BRIO RS CVT  Rp. 195.200.000
     
BRIO RS M/T TWO TONE  Rp. 181.800.000
     
BRIO RS CVT TWO TONE  Rp. 196.700.000
     
BRIO RS M/T URBANITE  Rp. 187.300.000
     
BRIO RS CVT URBANITE  Rp. 201.700.000