CRYSTAL BLACK PEARL


TAFFETA WHITE


MODERN STEEL METALLIC


LUNAR SILVER METALLIC


CARNIVAL YELLOW


RALLYE RED


PHOENIX ORANGE TWO TONE (RS)


COFFEE CHERRY RED (RS)
BRIO S M/T  Rp. 149.500.000
     
BRIO E M/T  Rp. 158.500.000
     
BRIO E CVT  Rp. 174.000.000
     
BRIO RS M/T  Rp. 188.500.000
     
BRIO RS CVT  Rp. 204.000.000
     
BRIO RS M/T TWO TONE  Rp. 190.000.000
     
BRIO RS CVT TWO TONE  Rp. 205.500.000